Kiểm tra thực địa Dự án: “Bay đo từ-trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam”

Từ ngày 27 đến ngày 30/9/2019, Đoàn Kiểm tra thực địa gồm: Đại diện Vụ KHCN, Vụ KH-TC - Bộ
Kiểm tra thực địa Dự án: “Bay đo từ-trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam”

Đào tạo bảo dưỡng và bảo trì máy trọng lực hàng không GT-2A tại Nga

Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 20//09/2019, các cán bộ của Liên đoàn Vật lý Địa chất gồm: ông Hoàng Hải
Đào tạo bảo dưỡng và bảo trì máy trọng lực hàng không GT-2A tại Nga

Công tác đấu thầu trang thiết bị

Ngày 24/9/2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức mở thầu gói thầu số 1: Thiết bị tin học
Công tác đấu thầu trang thiết bị

Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Bay biển

Ngày 24/9/2019, Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo
Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Bay biển

Nghiệm thu, thẩm định cấp cơ sở Báo cáo tổng kết Dự án: “Đánh giá chi tiết các diện tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiêm vùng Tây Bắc Việt Nam để thông báo cho UBND cấp tỉnh phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con người”

Ngày 24/9/2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực
Nghiệm thu, thẩm định cấp cơ sở Báo cáo tổng kết Dự án: “Đánh giá chi tiết các diện tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiêm vùng Tây Bắc Việt Nam để thông báo cho UBND cấp tỉnh phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con người”

Nghiệm thu kết quả thực hiện năm 2019 Dự án: “Xây dựng bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000 cho toàn lãnh thổ Việt Nam – Giai đoạn I (2011-2015): cho một số khu vực trọng điểm”

Ngày 17 và 18/9/2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết
Nghiệm thu kết quả thực hiện năm 2019 Dự án: “Xây dựng bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000 cho toàn lãnh thổ Việt Nam – Giai đoạn I (2011-2015): cho một số khu vực trọng điểm”

Nghiệm thu kết quả thực hiện năm 2019 Đề tài KHCN cấp bộ, mã số: TNMT.2018.03.15

Ngày 13/9/2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện
Nghiệm thu kết quả thực hiện năm 2019 Đề tài KHCN cấp bộ, mã số:  TNMT.2018.03.15

Kiểm tra công tác thi công địa vật lý Đề án thành phần “Điều tra, đánh giá quặng thiếc-wolfram trên địa bàn tỉnh Nghệ an”

Từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 9 năm 2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức Đoàn
Kiểm tra công tác thi công địa vật lý Đề án thành phần “Điều tra, đánh giá quặng thiếc-wolfram trên địa bàn tỉnh Nghệ an”

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1967: Cục vật lý, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967...

Năng lực
0

Năng lực nhân sự

Khái quát lực lượng kỹ thuật Liên đoàn CHUYÊN MÔN TỔNG SỐ TRONG ĐÓ SỐ NĂM KINH NGHIỆM DƯỚI 5…