Giới thiệu chung

THÔNG TIN CHUNG

Sơ lược lịch sử phát triển:

– Năm 1967: Cục vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967;

– Năm 1977: Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Cục Vật lý được đổi tên thành Liên đoàn Vật lý Địa chất theo Quyết định số 27/QĐ-TC, ngày 23/02/ 1977 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Công nghiệp;

– Năm 1997: Liên đoàn Vật lý Địa Chất, Cục Địa chất. Từ năm 1990, Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam (sau này là Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), hoạt động trong cơ cấu quản lý và tổ chức của Bộ Công nghiệp theo Quyết định số 893/QĐ-TCCB, ngày 20/06/1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

– Năm 2003: Liên đoàn Vật lý Địa Chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ năm 2003, Liên đoàn Vật lý Địa chất là tổ chức trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được quy định lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 513/2003/QĐ-BTNMT, ngày 22/04/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Năm 2008: Từ năm 2008, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 501 QĐ/ĐCKS-TCCB ngày 06/08/2008;

– Năm 2011:  Liên đoàn được Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản qui định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 54/QĐ-ĐCKS, về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Vật lý Địa chất”.

– Năm 2014: Liên đoàn Vật lý Địa chất đã được Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam qui định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 429/QĐ-ĐCKS ngày 01 tháng 7 năm 2014.

– Năm 2018 : Liên đoàn Vật lý Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 391/QĐ-BTNMT ngày 01/02/2018.

– Năm 2022 : Liên đoàn Vật lý Địa chất trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quy định số 3874/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022.

Theo quyết định này, Liên đoàn Vật lý Địa chất có chức năng tổ chức thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên phạm vị cả nước, cụ thể như sau:

Vị trí và chức năng:

Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam ( sau đây gọi tắt là Cục); có chức năng thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về địa chất, khoáng sản và địa chất môi trường theo quy định của pháp luật

Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Trình Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam ( sau đây gọi tắt là Cục trưởng )   kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện công tác địa vật lý trong các đề án, dự án điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, địa chất công trình – địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, quan trắc tai biến địa chất, địa chất môi trường theo phân công của Cục trưởng.

3. Kiểm định, hiệu chuẩn, giám định thiết bị, phương tiện đo sử dụng trong điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản theo các quy định hiện hành.

4. Gia công, phân tích các mẫu tham số vật lý theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng

5. Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về địa vật lý, xây dựng các bản đồ trường và ban hành các ấn phẩm về trường địa vật lý.

6. Lưu giữ, bảo quản kho mẫu phóng xạ theo quy định.

7. Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Cục trưởng.

8. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức
kinh tế – kỹ thuật về địa chất, khoáng sản.

9. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

10. Tham gia xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình đề án, dự án, nhiệm vụ: điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, địa chất công trình – địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất, quan trắc tai biến địa chất; thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh theo đặt hàng của Nhà nước theo phân công của Cục trưởng.

12. Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Cục trưởng.

13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về: địa vật lý, địa chất, khoáng sản, địa chất công trình – địa chất thủy văn, môi trường, tai biến địa chất theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn theo chương trình, kế hoạch của Cục Địa chất Việt Nam và phân công của Cục trưởng.

15. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng phân công.

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn