Giới thiệu chung

THÔNG TIN CHUNG

Sơ lược lịch sử phát triển:

– Năm 1967: Cục vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967;

– Năm 1977: Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Cục Vật lý được đổi tên thành Liên đoàn Vật lý Địa chất theo Quyết định số 27/QĐ-TC, ngày 23/02/ 1977 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Công nghiệp;

– Năm 1997: Liên đoàn Vật lý Địa Chất, Cục Địa chất. Từ năm 1990, Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam (sau này là Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), hoạt động trong cơ cấu quản lý và tổ chức của Bộ Công nghiệp theo Quyết định số 893/QĐ-TCCB, ngày 20/06/1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

– Năm 2003: Liên đoàn Vật lý Địa Chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ năm 2003, Liên đoàn Vật lý Địa chất là tổ chức trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được quy định lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 513/2003/QĐ-BTNMT, ngày 22/04/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Năm 2008: Từ năm 2008, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 501 QĐ/ĐCKS-TCCB ngày 06/08/2008;

– Năm 2011:  Liên đoàn được Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản qui định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 54/QĐ-ĐCKS, về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Vật lý Địa chất”.

– Năm 2014: Liên đoàn Vật lý Địa chất đã được Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam qui định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 429/QĐ-ĐCKS ngày 01 tháng 7 năm 2014.

– Năm 2018 : Liên đoàn Vật lý Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định lại chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 391/QĐ-BTNMT ngày 01/02/2018.

Theo quyết định này, Liên đoàn Vật lý Địa chất có chức năng tổ chức thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên phạm vị cả nước, cụ thể như sau:

Vị trí và chức năng:

Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ( sau đây gọi tắt là Tổng cục); có chức năng thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên phạm vi cả nước.

Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ( sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng )  Chiến lược kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình,  đề án, dự án, nhiệm vụ về địa vật lý, môi trường phóng xạ, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Kiểm định, hiệu chuẩn các máy và thiết bị đo lường địa vật lý theo các quy định hiện hành của Việt Nam.

4. Thực hiện , gia công, phân tích các mẫu tham số vật lý.

5.Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra về địa vật lý trên phạm vi toàn quốc.

6. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định tại Liên đoàn theo quy định. Lưu giữ, bảo quản các mẫu phóng xạ tại kho mẫu.

7. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, điều tra di sản địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

9. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công công tác địa vật lý trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tham dò khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

10. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

11. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

12. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản được giao, đặt hàng hoặc đấu thầu; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa vật lý.

13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

15. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.