Cơ cấu tổ chức

phoi-canh-ct

Lãnh đạo Liên đoàn
1. Lãnh đạo Liên đoàn Vật lý Địa chất có Liên Đoàn trưởng và không quá 01 Phó Liên đoàn trưởng.
2. Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  các đơn vị trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.
3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng
1. Phòng Tổ chức – Hành chính.
2. Phòng Kỹ thuật
3. Phòng Kế hoạch – Tài chính
Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn
4. Đoàn Địa vật lý Hàng Không; Trụ sở tại thành phố Hà Nội.
5. Đoàn Địa vật lý Mặt đất; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
6. Đoàn Địa vật lý Biển; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
7.  Trung tâm Công nghệ và Kiểm định máy Địa vật lý; trụ sở tại TP Hà Nội
Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 7 Điều này  có con dấu, hạch toán phụ thuộc và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.