Cơ cấu tổ chức

phoi-canh-ct

Lãnh đạo Liên đoàn
a) Lãnh đạo Liên đoàn Vật lý Địa chất có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.
b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp nhận cán bộ và tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.
c) Các Phó Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng
a) Phòng Tổ chức – Hành chính.
b) Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch.
c) Phòng Kế toán – Thống kê.
Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn
a) Đoàn Địa vật lý Hàng Không; Trụ sở tại thành phố Hà Nội.
b) Đoàn Địa vật lý Mặt đất; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
c) Đoàn Địa vật lý Biển; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
d) Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý; trụ sở tại TP Hà Nội
đ) Phòng Kiểm định máy Địa vật lý; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn được quy định tại mục a, b, c và d có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định