Năng lực nhân sự

0

Khái quát lực lượng kỹ thuật Liên đoàn

CHUYÊN MÔN TỔNG SỐ TRONG ĐÓ SỐ NĂM KINH NGHIỆM
DƯỚI 5 NĂM TỪ 5 ĐẾN 15 NĂM TRÊN 15 NĂM
Tiến sĩ 03 03
Thạc sĩ (địa chất, địa vật lý, khoan, trắc địa, ĐCTV-ĐCCT,  tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh) 23 03 19  01
Kỹ sư (địa chất, địa vật lý, khoan, trắc địa, ĐCTV-ĐCCT, cử nhân tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh) 96 32 30 34
Kỹ thuật viên và công nhân lành nghề 39 07 10 22
Tổng cộng 161 42 59 60
Chia sẻ

Gửi bình luận