Giới thiệu chung

THÔNG TIN CHUNG

Sơ lược lịch sử phát triển:

– Năm 1967: Cục vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967;

– Năm 1977: Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Cục Vật lý được đổi tên thành Liên đoàn Vật lý Địa chất theo Quyết định số 27/QĐ-TC, ngày 23/02/ 1977 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Công nghiệp;

– Năm 1997: Liên đoàn Vật lý Địa Chất, Cục Địa chất. Từ năm 1990, Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam (sau này là Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), hoạt động trong cơ cấu quản lý và tổ chức của Bộ Công nghiệp theo Quyết định số 893/QĐ-TCCB, ngày 20/06/1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

– Năm 2003: Liên đoàn Vật lý Địa Chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ năm 2003, Liên đoàn Vật lý Địa chất là tổ chức trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được quy định lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 513/2003/QĐ-BTNMT, ngày 22/04/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Năm 2008: Từ năm 2008, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 501 QĐ/ĐCKS-TCCB ngày 06/08/2008;

– Năm 2011:  Liên đoàn được Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản qui định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 54/QĐ-ĐCKS, về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Vật lý Địa chất”.

– Năm 2014: Liên đoàn Vật lý Địa chất đã được Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam qui định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 429/QĐ-ĐCKS ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Theo quyết định này, Liên đoàn Vật lý Địa chất có chức năng tổ chức thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên phạm vị cả nước, cụ thể như sau:

Vị trí và chức năng:

Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên phạm vi cả nước.

Liên đoàn Vật lý Địa chất có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Tổ chức thực hiện công tác địa vật lý, đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu khoa học, công nghệ; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa vật lý.

Kiểm định, hiệu chuẩn các máy và thiết bị đo lường địa vật lý theo các quy định hiện hành của Việt Nam.

Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra về địa vật lý trên phạm vi toàn quốc.

Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định. Thực hiện lưu giữ, bảo quản các mẫu phóng xạ tại kho mẫu xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công công tác địa vật lý trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.

Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa vật lý, địa chất và khoáng sản.

Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định và tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.