Năng lực tài chính

0

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 04 năm tài chính gần đây: 2012, 2013, 2014, 2015
Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ

TT NỘI DUNG NĂM
2012 2013 2014 2015
1 Tổng tài sản
2 Tổng nợ phải trả (Số tiền ứng trước các hợp đồng đang thi công dở dang chưa được thanh lý)
3 Tài sản ngắn hạn
4 Nợ ngắn hạn
5 Doanh thu
6 Lợi nhuận trước thuế
7 Lợi nhuận sau thuế
Chia sẻ

Gửi bình luận