Năng lực tài chính

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 04 năm tài chính gần đây: 2012, 2013, 2014, 2015
Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ

TT NỘI DUNG NĂM
2012 2013 2014 2015
1 Tổng tài sản
2 Tổng nợ phải trả (Số tiền ứng trước các hợp đồng đang thi công dở dang chưa được thanh lý)
3 Tài sản ngắn hạn
4 Nợ ngắn hạn
5 Doanh thu
6 Lợi nhuận trước thuế
7 Lợi nhuận sau thuế
Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn