Mục lục Công báo tháng 3 năm 2016

0

Mục lục Công báo tháng 3 năm 2016

                                                                               –

 

Số Công báo Ngày phát hành
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*19-02-2016- Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

*19-02-2016- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – BỘ NỘI VỤ

*11-01-2016- Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHN-BNV hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm, và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*31-12-2015- Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

BỘ TÀI CHÍNH

*03-12-2016- Thông tư số 272/QĐ-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*19-02-2016- Quyết định số 272/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

 205 + 206 01-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*01-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 207 + 208 đến số 209 + 210)

207 + 208 03-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*01-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

(Đăng từ Công báo số 207 + 208 đến số 209 + 210)

BỘ TƯ PHÁP

*01-02-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*23-02-2016- Quyết định số 282/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020”.

209 + 210 03-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*22-02-2016-Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

*22-02-2016- Quyết định số 07/2016/QĐ-Ttg về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*22-02-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BỘ TÀI CHÍNH

*16-02-2016- Thông tư số 25/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

BỘTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*15-12-2015- Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*18-02-2016- Thông báo số 09/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực “Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin”.

*18-02-2016- Thông báo số 10/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực “Nghị định thư sửa đổi Bản thỏa thuận thương mại gạo năm 2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin”.

*18-02-2016- Thông báo số 11/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực : “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa San Marino về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản”.

*18-02-2016- Thông báo số 12/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực : “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về vận chuyển hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước”.

211 +212 05-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

*01-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ban hành Quy chuẩn ký thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

(Đăng từ Công báo số 213 + 214 đến số 215 + 216)

213+214 07-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

*01-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ban hành Quy chuẩn ký thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

(Đăng từ Công báo số 213 + 214 đến số 215 + 216)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*24-02-2016- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách.

BỘ NGOẠI GIAO

*18-02-2016- Thông báo số 13/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực : “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa Xri Lan-ca về khuyến khích và bảo hộ đầu tư”.

215 + 216 07-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ QUỐC PHÒNG

*03-02-2016- Thông tư số 09/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*24-02-2016- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

217+218 08-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*26-02-2016- Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

BỘ XÂY DỰNG

*15-02-2016-  Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*18-02-2016- Thông báo số 08/2016/TB-LPQT  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a giai đoạn 2015 – 2016”.

219+220 10-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ TÀI CHÍNH

*23-02-2016- Thông tư Liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.

BỘ TÀI CHÍNH

*05-02-2016- Thông tư số 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*26-02-2016- Thông tư số 02/2016/TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*01-03-2016- Quyết định số 325/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính.

BỘ NGOẠI GIAO

*23-02-2016- Thông báo số 14/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a”.

221+222 12-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*02-03-2016- Quyết định số 09/2016/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề.

*03-3-2016- Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

BỘ QUỐC PHÒNG

*01-02-2016- Thông tư số 08/2016/TT-BQP quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*03-3-2016- Nghị quyết số 20/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2016.

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*01-3-2016- Quyết định số 326/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

223+224 14-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*28-12-2015- Thông tư số 209/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

(Đăng từ Công báo số 225 + 226 đến số 227 + 228)

225 + 226 15-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*28-12-2015- Thông tư số 209/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

(Đăng từ Công báo số 225 + 226 đến số 227 + 228)

*22-02-2016- Thông tư số 28/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh.

*23-02-2016- Thông tư số 29/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

*23-02-2016- Thông tư số 30/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang.

*23-02-2016- Thông tư số 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*05-02-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*29-01-2016- Quyết định số 173/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ năm 2015.

227 + 228 15-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*26-02-2016- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

   
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN

*16-02-2016- Thông tư số 08/2016/TT-BCA quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

BỘ CÔNG THƯƠNG

*31-01-2015- Thông tư số 57/2015/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

BỘ TÀI CHÍNH

*18-01-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

(Đăng từ Công báo số 229 + 230 đến số 231 + 232)

229 + 230 17-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*18-01-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

(Đăng từ Công báo số 229 + 230 đến số 231 + 232)

*16-02-2016-Thông tư số 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

231 + 232 17-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH – VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*21-01-2016- Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-VPCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*22-02-2016- Văn bản hợp nhất số 462/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

233 + 234  
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*07-03-2016- Quyết định số 11/2016/QĐ-TTg quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.

BỘ TÀI CHÍNH

*16-02-2016- Thông tư số 22/2016/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

*18-02-2016- Thông tư số 26/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*01-03-2016- Thông tư số 25/2016/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*07-03-2016- Quyết định số 362/2016/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Cà Mau.

235 + 236 19-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP – BỘ NGOẠI GIAO – BỘ CÔNG AN-

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*22-02-2016- Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*01-03-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt, đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứa khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

BỘ TÀI CHÍNH

*26-02-2016- Thông tư số 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*08-03-2016- Quyết định số 363/QĐ-TTg tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

BAN CHỈ ĐẠO 896

*08-03-2016- Quyết định số 26/QĐ-BCĐ896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2016.

237 + 238 20-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*01-03-2016- Thông tư số 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

*01-03-2016- Thông tư số 40/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS).

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*26-02-2016- Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*09-03-2016- Quyết định số 370/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

09-03-2016- Quyết định số 371/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự.

239 + 240 21-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH – BỘ NỘI VỤ

*11-12-2015- Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

*11-12-2015- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*09-3-2016- Quyết định số 372/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*26-02-2016- Quyết định số 399/QĐ-BTNMT về việc đính chính Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

ỦY BAN DÂN TỘC

*29-02-2016- Quyết định số 73/QĐ-UBDT về việc điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.

*29-02-2016- Quyết định số 74/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2016.

*29-02-2016- Quyết định số 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

(Đăng từ Công báo 241 + 242 đến số 243 + 244)

241 + 242 23-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

*29-02-2016- Quyết định số 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

(Đăng từ Công báo 241 + 242 đến số 243 + 244)

243 + 244 23-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*10-3-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*10-3-2016- Quyết định số 449/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*10-3-2016- Quyết định số 450/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*10-3-2016- Quyết định số 451/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*10-3-2016- Quyết định số 452/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*10-3-2016- Quyết định số 453/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*10-3-2016- Quyết định số 454/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*10-3-2016- Quyết định số 455/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

245 + 246 24-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*11-3-2016- Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

BỘ CÔNG THƯƠNG – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*31-12-2015- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG – BỘ NỘI VỤ

*10-03-2016- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*10-03-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*10-3-2016- Quyết định số 460/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*10-3-2016- Quyết định số 461/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*11-03-2016- Quyết định số 398/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

*14-03-2016- Quyết định số 401/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

*14-03-2016- Quyết định số 402/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

447 + 448 25-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*11-3-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*26-02-2016- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

249 + 250 26-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*15-3-2016- Nghị định số 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

*15-3-2016- Nghị định số  15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*29-02-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000.

251 + 252 27-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*17-3-2016- Nghị định số 17-2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*14-3-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

BỘ TÀI CHÍNH

*25-02-2016- Thông tư số 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

*03-3-2016- Thông tư số 44/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam.

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

*17-3-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”.

BỘ Y TẾ

*26-02-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BYT quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-3-2016- Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

(Đăng từ Công báo số 253 + 254 đến số 255 + 256)

253 + 254 29-3-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*14-3-2016- Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

(Đăng từ Công báo số 253 + 254 đến số 255 + 256)

*18-3-2016- Quyết định số 422/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động

BỘ NGOẠI GIAO

*09-3-2016- Thông báo số 16/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định đánh tránh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đối với cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản”.

*10-3 2016- Thông báo số 17/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch”.

255+ 256 29-3-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*04-3-2016- Thông tư số 45/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*14-3-2016- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

257 + 258 30-3-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*16-3-2016- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

*18-3-2016- Nghị định số 18/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*21-3-2016- Nghị quyết số 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

259 + 260 30-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*17-3-2016- Nghị quyết số 1170/2016/NQ-UBTVQH13 ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*18-3-2016- Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030.

261 + 262 30-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*08-03-2016- Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 Quản lý thị trường.

CHÍNH PHỦ

*22-3-2016- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*15-3-2016- Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 – 2020.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*17-3-2016- Quyết định số 484/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*17-3-2016- Quyết định số 485/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*17-3-2016- Quyết định số 487/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*18-3-2016- Quyết định số 490/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*18-3-2016- Quyết định số 491/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*23-3-2016- Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn

2016 – 2025.

BỘ NGOẠI GIAO

*16-3-2016- Thông báo số 19/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về vận chuyển hàng không ký 17 tháng 10 năm 2003 tại Hà Nội”.

263 + 264 31-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP

*03-3-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

(Đăng từ công báo số 265 + 266 đến số 269 + 270)

265 + 266 31-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP

*03-3-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

(Đăng từ công báo số 265 + 266 đến số 269 + 270)

267 + 268 31-03-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP

*03-3-2016- Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

(Đăng từ công báo số 265 + 266 đến số 269 + 270)

269 + 270 31-03-2016
Chia sẻ

Gửi bình luận