Nghiệm thu, thẩm định cấp cơ sở Báo cáo tổng kết Dự án: “Đánh giá chi tiết các diện tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiêm vùng Tây Bắc Việt Nam để thông báo cho UBND cấp tỉnh phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con người”

0

Ngày 24/9/2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện các hạng mục công việc năm 2019 và Hội đồng thẩm định cấp cơ sở Báo cáo tổng kết Dự án: “Đánh giá chi tiết các diện tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiêm vùng Tây Bắc Việt Nam để thông báo cho UBND cấp tỉnh phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con người” do Ký sư địa vật lý Nguyễn Thế Minh làm chủ nhiệm. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ và Kiểm định máy địa vật lý.

 Đây là năm cuối cùng thực hiện Dự án này, kết quả điều tra môi trường phóng xạ tự nhiên sẽ được thông báo cho các địa phương (6 tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam) để phối hợp với UBND tỉnh lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con người.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu, thẩm định Báo cáo kết quả Dự án:

Chia sẻ

Gửi bình luận