THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN CẤP BỘ, MÃ SỐ TNMT.2017.03.06

0

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nghuyên và Môi trường về việc phê duyệt tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2017;

Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số TNMT.2017.03.06  ngày 16 tháng 7 năm 2017 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Liên đoàn Vật lý Địa chất ;

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-BTNMT ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ;

Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-BTNMT ngày 06/4/2020 của Bộ trưởng Bộ  Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh cá nhân chủ nhiệm, thành viên chính và gia hạn thời gian thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ;

Từ năm 2017 đến năm 2020, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tiến hành thực hiện Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phương pháp điện, điện từ, từ tellua để điều tra, đánh giá khoáng sản. Thử nghiệm trên một số khu vực có triển vọng khoáng sản ẩn sâu vùng Tây Bắc” – Mã số: TNMT.2017.03.06 do tiến sĩ Nguyễn Trường Lưu, phó Liên đoàn trưởng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phương pháp điện, điện từ và từ tellua để tìm kiếm, đánh giá khoáng sản kim loại ẩn, sâu vùng Tây Bắc Việt Nam.

Nhiệm vụ của đề tài: Đo thử nghiệm phương pháp điện, từ tellua, điện từ bằng tổ hợp máy địa vật lý AGCOS trên vùng mỏ kim loại điển hình (sheelit, đồng-nikel hoặc khoáng sản kim loại khác); Đánh giá hiệu quả của các phương pháp điện từ và từ tellua khi tìm kiếm, đánh giá quặng kim loại ẩn, sâu; Xây dựng các Hướng dẫn sử dụng tổ hợp máy địa vật lý điện AGCOS, Hướng dẫn sử dụng các phần mềm chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu thực địa, Hướng dẫn sử dụng phần mềm xử lý, phân tích, minh giải tài liệu điện, điện từ, từ tellua; Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở “Quy định kỹ thuật áp dụng các phương pháp điện, điện từ, từ tellua để tìm kiếm, đánh giá khoáng sản kim loại ẩn, sâu bằng tổ hợp máy địa vật lý AGCOS”.

Đề tài đã hoàn thành sau 39 tháng thực hiện (từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020).

 Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra:

– Nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ nguyên lý hoạt động và phương pháp thu thập số liệu của Tổ hợp địa vật lý AGCOS;

– Áp dụng thành công bộ máy địa vật lý AGCOS để thu thập số liệu thực địa các phương pháp điện, điện từ và từ tellua trong một số đề án điều tra, đánh giá khoáng sản, khẳng định khả năng của hệ thống thiết bị cũng như hệ phương pháp áp dụng;

– Sử dụng thành thạo các phần mềm mới: phần mềm chỉnh lý, chuẩn hoá số liệu thực địa và phần mềm xử lý phân tích tài liệu điện, điện từ, từ tellur (trong đó có đối sánh kết quả đo phân cực kích thích với kết quả đo bằng trạm thăm dò điện phân cực với máy thu Elrec Pro kết hợp máy phát VIP 10.000 của hãng IRIS, Cộng hòa Pháp);

– Xây dựng “Hướng dẫn kỹ thuật đo đạc thực địa bằng tổ hợp máy địa vật lý AGCOS”;

– Xây dựng “Hướng dẫn sử dụng phần mềm chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu thực địa và phần mềm xử lý, phân tích tài liệu điện, điện từ, từ tellur”;

– Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở “Quy định kỹ thuật áp dụng các phương pháp điện từ, từ tellur để tìm kiếm, đánh giá khoáng sản kim loại ẩn, sâu bằng tổ hợp máy địa vật lý AGCOS”.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ của Liên đoàn trong việc sử dụng thành thạo bộ máy địa vật lý AGCOS và các phần mềm xử lý, phân tích, minh giải số liệu các phương pháp điện, điện từ và từ tellua. Đồng thời củng cố thêm phương pháp luận của việc áp dụng tổ hợp các phương pháp điện, điện từ và từ tellua để tìm kiếm, đánh giá khoáng sản kim loại ẩn, sâu.

Chia sẻ

Gửi bình luận