THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN CẤP BỘ, MÃ SỐ TNMT.2017.03.02

Pinterest LinkedIn Tumblr +

      Căn cứ Quyết  định số 1412/QĐ-BTNMT, ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt  tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2017;

       Căn cứ Hợp đồng thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ số TNMT.2017.03.02  ngày 16/6/2017 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên đoàn Vật lý Địa chất;

        Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-BTNMT ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ;

       Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-BTNMT ngày 01/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh cá nhân chủ nhiệm, thành viên chính và gia hạn thời gian thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ;

     Từ năm 2017 đến năm 2020, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tiến hành thực hiện Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ: ” Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nhận dạng đối tượng địa chất, xử lý kết hợp tài liệu địa vật lý- viễn thám “ – Mã số: TNMT.2017.03.02 do thạc sĩ Phạm Văn Hùng làm chủ nhiệm.

     Mục tiêu của đề tài: Xây dựng quy trình công nghệ nhận dạng đối tượng địa chất, xử lý kết hợp tài liệu địa vật lý, viễn thám.

     Đề tài đã hoàn thành sau 39 tháng thực hiện (từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020).

      Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Cụ thể:

     – Đã xây dựng được quy trình công nghệ xử lý, phân tích tài liệu địa vật lý, viễn thám kết hợp với nhận dạng các đối tượng địa chất phục vụ điều tra địa chất, đánh giá khoáng sản bằng hai sản phẩm là bản đồ cấu trúc địa chất và sơ đồ phân vùng dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lý- viễn thám.

    – Đã áp dụng quy trình công nghệ nói trên cho tập số liệu địa vật lý, viễn thám vùng Vạn Yên để thành lập bản đồ cấu trúc địa chất và sơ đồ phân vùng dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lý- viễn thám.

   – Đã kiểm chứng kết quả dự báo triển vọng khoáng sản bằng hệ phương pháp khảo sát địa chất trên 3 diện tích. Phát hiện mới nhiều đới biến đổi nhiệt dịch, nhiều đai mạch thành phần acid đến siêu mafic, các khối xâm nhập granit liên quan các biến đổi đó trên các diện tích kiểm chứng

   Kết quả nghiên cứu là một bước nâng cao hiệu quả và chất lượng sử dụng tài liệu địa chất đã có, tài liệu địa vật lý và tài liệu ảnh đa phổ viễn thám phục vụ cho mục đích điều tra địa chất, đánh giá khoáng sản tỷ lệ từ vừa đến lớn và chi tiết.

   Việc áp dụng quy trình công nghệ này vào công tác điều tra địa chất, đánh giá khoáng sản đang triển khai ở các đề án lớn hiện nay sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng và chiều sâu nghiên cứu, dự báo khoáng sản và khoáng sản ẩn sâu ở Việt Nam.

   Những kết quả về nghiên cứu địa chất và đánh giá, phát hiện khoáng sản mang lại khi sử dụng quy trình công nghệ này còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trình đầu tư nghiên cứu địa chất, đo vẽ địa vật lý và chụp ảnh viễn thám đã làm trước đây.

Nguồn: Liên đoàn Vật lý ĐỊa chất./.

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn