Phòng Kế hoạch – Tài Chính

0

                                                    PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

nguyen-thi-xuyenBà Nguyễn Thị Xuyến

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

(2007- đến nay)

nguyen-thi-lan-huongBà Nguyễn Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

(2008 – đến nay)

 phong-ke-toan-tai-chinh

Cán bộ công nhân viên phòng Kế hoạch – Tài chính

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Kế toán thống kê trước đây được gọi là phòng Tài vụ.

Lãnh đạo qua các thời kỳ gồm:

Ông: Nguyễn Văn Danh – Trưởng phòng Tài vụ (…-1975)

Ông: Khúc Vĩnh Thiều – Trưởng phòng Tài vụ (1975-1986)

Bà: Nguyễn Thị Vấn – Trưởng phòng Tài vụ (1986-1995)

Ông: Nguyễn Xuân Nhâm – Trưởng phòng Kế toán – Thống kê (1995-2007)

Bà : Nguyễn Thị Xuyến – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính ( 2007 – đến nay )

Vị trí và chức năngKế hoạch – Tài chính là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Vật lý Địa chất có chức năng giúp Liên Đoàn trưởng quản lý công tác kế hoạch định mức và dự toán các nhiệm vụ của Liên đoàn; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa tài sản thuộc phạm vị quản lý của Liên đoàn; Công tác tài chính, kế toán; Theo dõi chi phí sản xuất, thanh quyết toán các nhiệm vụ điều tra địa chất và tìm kiếm Khoáng sản và các sản xuất dịch vụ địa chất khác.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Lập dự toán các nhiệm vụ hàng năm, dự toán chi tiết theo yếu tố các nhiệm vụ sản xuất trong năm trình Liên đoàn phê duyệt; quyết định giao kế hoạch, phiếu giao việc, biểu giao khoán và quyết toán khoán nội bộ cho các bộ phận trực thuộc trình Liên đoàn xem xét.
 2. Xác lập tính hợp pháp, hợp lý tài liệu kế hoạch, các biện pháp, giải pháp kinh tế cần thiết trong năm để điều chỉnh kế hoạch, biểu 04 và dự toán điều chỉnh đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Tổng hợp tình hình sản xuất hàng quý, năm trên cơ sở báo cáo của các đơn vị để lập báo cáo, đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch của Liên đoàn.
 4. Quản lý, chỉ đạo trực tiếp các cán bộ làm công tác tài chính kế toán trong Liên đoàn.
 5. Quản lý, quyết toán các dự án xây dựng cơ bản theo phân công của Tổng cục và thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn; quản lý về tài chính, kế toán các hoạt động dịch vụ địa chất, khoáng sản và các hoạt động dịch vụ khác của các đơn vị thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật.
 6. Quản lý tài sản cố định về mặt giá trị, theo dõi tài sản cố định của từng đơn vị, phòng đang quản lý và sử dụng, trích hao mòn, khấu hao tài sản cố định trong toàn Liên đoàn, tổng hợp kiểm kê tài sản cố định của toàn Liên đoàn vào 0h ngày 01 tháng 01 hàng năm để nộp cấp trên và phát hiện thừa thiếu để báo cáo Lãnh đạo xử lý kịp thời. Kiểm kê tài sản theo lịch, theo thời điểm. Kiểm tra theo chương trình và đột xuất khi cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý tài chính kế toán, thống kê.
 7. Thanh toán tiền l­ương, công tác phí, vật tư, văn phòng phẩm… các khoản chi khác cho CBCNV tại khối Liên đoàn bộ và các đơn vị liên quan đến hoạt động tài chính – kế toán.
 8. Tổng hợp các khoản trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ của ngư­ời lao động trong toàn Liên đoàn.
 9. Tham gia xây dựng và h­ướng dẫn lập dự toán trong việc thiết lập các đề án về điều tra khảo sát địa chất.
 10. Hư­ớng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện đúng chế độ tài chính – kế toán, thống kê.
 11. Phối hợp với phòng Kỹ thuật – Kế hoạch thẩm định luận chứng kinh tế kỹ thuật các đề án, giá cả mua sắm vật tư­, tài sản bảo đảm đúng quy định của chế độ tài chính.
 12. Tham gia hội đồng nghiệm thu các bư­ớc địa chất, các đề án về điều tra khảo sát địa chất tìm kiếm khoáng sản.
 13. Tổng hợp số liệu chi tiêu tại khối Liên đoàn bộ, Phòng Kiểm định máy địa vật lý; tổng hợp số liệu chi tiêu của toàn Liên đoàn, theo dõi chi phí sản xuất địa chất, đề án khoa học, môi trường trong toàn Liên đoàn.
 14. Theo dõi và thanh toán các hợp đồng dịch vụ địa chất tại khối Liên đoàn bộ; theo dõi và viết hóa đơn tài chính cho các hợp đồng dịch vụ thực hiện trong toàn Liên đoàn và hóa đơn tài chính cho công tác kiểm định máy.
 15. Thực hiện công tác thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ địa chất, sản xuất dịch vụ của các đơn vị trực thuộc, các phòng ban và thống kê tài sản cố định, ngày mồng 5 hàng tháng báo cáo thống kê nộp về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
 16. Công tác thủ quỹ thu, chi tiền phục vụ cho sản xuất và bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán phát sinh hàng năm tại Liên đoàn.
 17. Kết hợp cùng các đơn vị, phòng ban cung cấp tài liệu chứng từ phục vụ cho công tác ứng vốn, thanh toán vốn sản xuất địa chất, vốn khoa học, môi trường, XDCB, vốn thiết bị …tại kho bạc.
 18. Lập báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm theo đúng mẫu quy định để nộp Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi tr­ường, Kho bạc nhà nước, Cục thuế theo quy định của các cấp bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn.
 19. Báo cáo hàng tháng tình hình sử dụng hóa đơn tài chính, số thuế phải nộp theo đúng luật thuế quy định.
 20. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách vào ngày 20 hàng tháng theo nhiệm vụ đ­ược giao về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
 21. Tổng hợp số liệu tài chính – kế toán thu chi thực hiện trong năm, cân đối thu chi để phục vụ công tác quyết toán tài chính năm kế hoạch .
 22. Chịu trách nhiệm về tài liệu, số liệu tài chính – kế toán phục vụ cho công tác kiểm tra kế toán định kỳ, công tác duyệt quyết toán tài chính hàng năm của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, công tác kiểm toán của nhà nước.
 23. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.
 24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng phân công.

Trong những năm qua, phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của mình. Phòng là nơi lưu giữ hồ sơ về kinh tế tài chính, đảm bảo công tác tài chính trong toàn Liên đoàn. Đào tạo, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách về công tác tài chính trong toàn Liên đoàn.

Chia sẻ

Gửi bình luận