Phòng Tổ Chức – Hành Chính

Pinterest LinkedIn Tumblr +

                                                               BỘ MÁY GIÚP VIỆC

                                                     PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

nguyen-thi-hong-minh                                               Bà Nguyễn Thị Hồng Minh                                                                     Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (2016 – đến nay)
 phong-to-chuc-hanh-chinh

Cán bộ công nhân viên phòng Tổ chức Hành chính hiện nay

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Tổ chức – Hành chính được sáp nhập từ hai phòng: phòng Tổ chức Lao động và phòng Hành chính quản trị.

Lãnh đạo qua các thời kỳ gồm:

Ông: Đinh Bằng – Trưởng phòng Tổ chức (1975-1983)

Ông: Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng phòng Tổ chức (1983-1986)

Ông: Trần Xuân Thu – Trưởng phòng Tổ chức – Lao động (1987-2002)

Ông: Trần Ánh Dương – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức – Lao động (2003-2004)

Ông: Nguyễn Như Nhung – Trưởng phòng Tổ chức – Lao động (2004-2010)

Ông: Trần Xương – Trưởng phòng Hành chính (1976-1978)

Ông: Hoàng Bá Kỷ – Trưởng phòng Hành chính Quản trị (1979-1989)

Ông: Lê Văn Tám – Trưởng phòng Hành chính Quản trị (1989 -1990)

Ông: Trần Ngọc Trữ – Trưởng phòng Hành chính (1990 – 2011)

Ông: Trần Văn Đạo – Trưởng phòng Hành chính – Chánh Văn phòng (2011-2014)

Bà: Nguyễn Thị Kim Phương – Trưởng phòng Tổ chức – Lao động (2011-2015)

Ông: Trần Văn Đạo –  Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (2015 – 2020)

Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc Liên đoàn Vật lý Địa chất có chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 91/QĐ-VLĐC ngày 30/03/2018 của Liên đoàn Vật lý Địa chất

I. Vị trí và chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Vật lý Địa chất, có chức năng giúp việc Liên Đoàn trưởng quản lý công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh, quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, đào tạo; tổ chức triển khai, hướng dẫn và thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động; thực hiện công tác tổng hợp thông tin, tình hình hoạt động chung của Liên đoàn; thực hiện công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ và bảo vệ  an toàn cơ quan Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn :

1. Xây dựng trình Liên Đoàn trưởng các đề án về tổ chức bộ máy quản lý; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị, phòng ban trực thuộc Liên đoàn; xây dựng các quy định, quy chế làm việc trong cơ quan.

2. Trình Liên đoàn trưởng thành lập có thời hạn các tổ, đội để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

3. Giúp Liên Đoàn trưởng trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; quản lý lưu giữ hồ sơ CBCNVC theo các quy định hiện hành.

4. Lập kế hoạch và phân bổ quỹ tiền lương trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch được giao hàng năm. Theo dõi việc chi trả và phân phối quỹ tiền lương tại các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

5. Thực hiện các chính sách như : nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hàng năm đối với CBCNV trong Liên đoàn; thực hiện các thủ tục về thi nâng ngạch bậc lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của cấp trên.

6. Quản lý và theo dõi diễn biến tăng giảm lao động. Thưc hiện chế độ tuyển dụng lao động theo đúng quy định của nhà nước, của các cấp và quy chế nội bộ của Liên đoàn. Xây dựng chức danh công việc và định biên lao động.

7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người lao động theo chỉ đạo của Liên đoàn trưởng. Quản lý và theo dõi công tác đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động.

8. Thực hiện các chính sách về BHXH đối với người lao động, chế độ hưu trí, ốm đau, thanh toán tiền lương ốm và các khoản nghỉ theo chế độ, quản lý BHXH, thường xuyên quan hệ với BHXH để giải quyết các công việc liên quan.

9. Tổng hợp nơi đăng ký khám chữa bệnh, mua và cấp phát thẻ BHYT hàng năm cho người lao động. Theo dõi sức khỏe của người lao động; đăng ký khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

10. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động chung của Liên đoàn. Tổng hợp tình hình sản xuất viết báo cáo sơ kết và tổng kết hàng năm.

11. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

12. Tổ chức thực hiện chính sách quốc phòng an ninh cơ quan theo quy định quản lý chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân.

13. Phụ trách công tác an toàn lao động của Liên đoàn.

14. Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Liên đoàn.

15. Quản lý, vận hành hệ thống máy vi tính, mạng internet, Website, máy photocopy, máy Fax, các xe ô tô được giao… phục vụ các công việc văn phòng, giao dịch của Liên đoàn với các cơ quan hữu quan.

16. Thực hiện công tác phục vụ : các hội nghị, các buổi lễ tân, tiếp khách của Liên đoàn; Quản lý, vệ sinh sạch đẹp hội trường, phòng họp và các phòng lãnh đạo Liên đoàn; Phụ trách công tác quét dọn vệ sinh khu vực làm việc của cơ quan, đảm bảo môi trường phong quang, sạch sẽ, văn minh công sở.

17. Quản lý hồ sơ đất đai, các công trình công cộng nơi làm việc khu vực Văn Quán, La Khê và kho mẫu lương Sơn theo quy định của Luật Đất đai.

18. Xây dựng chương trình nội dung thi đua và bình xét hàng năm; hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện; đề xuất các danh hiệu và mức khen thưởng theo quy định.

19. Tổ chức và phân công lực lượng thường trực, bảo vệ cơ quan 24h/24h. Bố trí nơi để xe máy, xe đạp, ô tô cho cán bộ công nhân viên và khách đến liên hệ công tác; Phụ trách công tá điện, nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của cơ quan. Thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ quan theo quy định của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.

20. Tham gia hội đồng nghiệm thu các bư­ớc địa chất, các đề án về điều tra khảo sát địa chất tìm kiếm khoáng sản.

21. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng phân công.

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức – Hành chính có 13 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó có 06 nữ, 07 nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 01; Cử nhân: 06; Trung cấp: 01; Nhân viên: 05.

1. Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của phòng; ký các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp và ủy quyền của Liên đoàn trưởng; ban hành các quy định nội bộ của phòng.

Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

2. Biên chế của phòng do Liên đoàn trưởng quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao với các chức danh công việc cụ thể, làm việc theo các quy định của nhà nước và quy chế làm việc của Liên đoàn.

Trong những năm qua, phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của mình. Phòng là nơi lưu giữ hồ sơ về công tác tổ chức, công tác đảng và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp…. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, các chế độ tiền lương, bảo hiểm các loại…cho toàn Liên đoàn.

                                                                                                                                      Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn