CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

0

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-VLĐC, ngày 19/5/2020 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2020 và Quyết định số 159/QĐ-HĐXTVC ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển dụng viên chức về việc thành lập Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2020, ngày 02 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Liên đoàn Vật lý Địa chất, Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2020 đã tiến hành các thủ tục để Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức.

Đợt tuyển dụng viên chức này nhằm lựa chọn những người lao động đang hợp đồng ngắn hạn tại Liên đoàn và người lao động ngoài Liên đoàn có trình độ chuyên môn và năng lực đảm nhiệm các vị trí công việc mà Liên đoàn có nhu cầu bổ sung.

Tham gia xét tuyển có 11 ứng viên vào các vị trí Kế toán, Kế hoạch, Điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản.

Buổi Kiểm tra sát hạch đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy định và pháp luật hiện hành.

 

Một số hình ảnh của buổi Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2020.

Chia sẻ

Gửi bình luận