Phòng Kỹ thuật

0

                                                PHÒNG KỸ THUẬT 

nguyen-van-suuÔng Nguyễn Văn Sửu

Trưởng phòng Kỹ thuật – Kế hoạch

(2014 – đến nay)

phan-minh-tuanÔng Phan Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Kế hoạch

(2014- đến nay)

 ktkh1

Cán bộ công nhân viên phòng Kỹ thuật – Kế hoạch hiện nay.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch được sát nhập từ hai phòng: phòng Kỹ thuật và phòng Kế hoạch.

Lãnh đạo qua các thời kỳ gồm:

Ông: Quách Kim Chữ – Trưởng phòng Kỹ thuật (1977-1982)

Ông: Nguyễn Bá Ngạn – Trưởng phòng Kỹ thuật (1982-1986)

Ông: Nguyễn Tài Thinh – Trưởng phòng Kỹ thuật (1986-2002)

Ông: Đỗ Tử Chung – Trưởng phòng Kỹ thuật (2002-2005)

Ông: Nguyễn Duy Tiêu – Trưởng phòng Kỹ thuật (2005-2012)

Ông: Nguyễn Văn Sửu – Trưởng phòng Kỹ thuật (2012-2014)

Ông: Nguyễn Đức Thọ – Trưởng phòng Kế hoạch (1979 – 1982)

Ông: Vũ Xuân Mấn – Trưởng phòng Kế hoạch (1983-2007)

Ông: Vũ Văn Hòa – Trưởng phòng Kế hoạch (2010-2014)

Vị trí và chức năng: Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch là tổ chức trong bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng có chức năng giúp Liên Đoàn trưởng quản lý về kỹ thuật, kế hoạch, định mức và dự toán các hoạt động điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản, nghiên cứu khoa học công nghệ và các hoạt động dịch vụ địa chất khác của Liên đoàn; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa tài sản thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Liên đoàn.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề xuất mở mới các nhiệm vụ, các chương trình nghiên cứu, các đề án điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản.
 2. Lập biểu dự toán (Biểu 04) các nhiệm vụ hàng năm, dự toán chi tiết theo yếu tố các nhiệm vụ sản xuất trong năm trình Liên đoàn phê duyệt; quyết định giao kế hoạch, phiếu giao việc, biểu giao khoán và quyết toán khoán nội bộ cho các bộ phận trực thuộc trình Liên đoàn xem xét.
 3. Xây dựng, chỉ đạo, giám sát về tiến độ, khối lượng, chất lượng, kỹ thuật các tờ trình, đề án, dự án, đề tài khoa học công nghệ, báo cáo điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản, báo cáo khoa học công nghệ, hợp tác khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ…
 4. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về kỹ thuật, về tiến độ việc thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ sản xuất của Liên đoàn nhằm đánh giá tính đúng đắn về việc thực hiện kế hoạch giao, các chỉ tiêu pháp lệnh, các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp, chất lượng và hiệu quả công tác thi công.
 5. Xác nhận tính hợp pháp các tài liệu, chất lượng sản phẩm của các đề án, báo cáo kỹ thuật địa chất – địa vật lý. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật hợp lý để nâng cao hiệu quả địa chất của các đề án, báo cáo địa chất, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ. Giúp các chủ nhiệm đề án, dự án lập tờ trình xin điều chỉnh phương pháp kỹ thuật của các đề án, đề tài, báo cáo khi thấy cần thiết.
 6. Xác lập tính hợp pháp, hợp lý tài liệu kế hoạch, các biện pháp, giải pháp kinh tế cần thiết trong năm để điều chỉnh kế hoạch, biểu 04 và dự toán điều chỉnh đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 7. Tổng hợp tình hình sản xuất hàng quý, năm trên cơ sở báo cáo của các đơn vị để lập báo cáo, đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch của Liên đoàn và viết báo cáo sơ kết, tổng kết 6 tháng, hàng năm….
 8. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu về địa vật lý, địa chất làm cơ sở cho công tác quy hoạch mở mới…định hướng điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản theo lãnh thổ, theo đới cấu trúc và theo dạng khoáng sản.
 9. Chủ trì nghiên cứu, thực hiện và tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về công tác địa vật lý.
 10. Nghiên cứu, cập nhật, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất tham gia công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ mới.
 11. Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế của Liên đoàn, dự kiến việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi hợp tác trong lĩnh vực nhiệm vụ của Liên đoàn.
 12. Theo dõi và quản lý về hiện vật toàn bộ tài sản của Liên đoàn. Lập kế hoạch điều động máy móc thiết bị địa vật lý phù hợp với yêu cầu sản xuất và kế hoạch thi công của các đề án, đề tài, dự án và hợp đồng dịch vụ địa chất khác; chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan để lập kế hoạch và các thủ tục pháp lý mua sắm máy, thiết bị và tài sản khác của Liên đoàn.
 13. Chủ trì các công tác có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng cơ bản của Liên đoàn.
 14. Thư ký hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của Liên đoàn; tổ chức kiểm tra trước kết quả thực hiện các bước địa chất của toàn đề án, báo cáo địa chất, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ; Xác nhận các điều kiện cần và đủ của các nội dung kiểm tra trên để trình chủ tịch hội đồng nghiệm thu tổ chức hội nghị nghiệm thu.
 15. Quản lý, lưu trữ tài liệu kỹ thuật, kinh tế theo quy định hiện hành.
 16. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng phân công.

Trong những năm qua, phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của mình. Ngoài việc lưu giữ hồ sơ về công tác kỹ thuật, kế hoạch, kiểm tra nghiệm thu, Phòng còn tổ chức quản lý tốt các kết quả nghiên cứu khoa học, các đề cương, báo cáo tổng kết các nhiệm vụ, dự án và một thư viện với hàng nghìn đầu sách về địa vật lý có giá trị… Bên cạnh việc đảm bảo công tác chất lượng về kỹ thuật, kiểm tra, nghiệm thu các nhiệm vụ chuyên môn…Phòng Kỹ thuật-Kế hoạch còn tổ chức và tham gia đào tạo, hướng dẫn và chỉ đạo thi công các đề án, dự án, đề tài trong toàn Liên đoàn. Sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Phòng đã góp phần quan trọng cùng Liên đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất được cấp trên giao.

Chia sẻ

Gửi bình luận