Mục lục Công báo tháng 02 năm 2016

0

Mục lục Công báo tháng 02 năm 2016

                                                                               –

 

Số Công báo Ngày phát hành
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*31-12-2015- Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH hợp nhất Luật đầu tư.

141 + 142 01-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*31-12-2015- Thông tư số 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*18-01-2016- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

143 +144 01-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ NỘI VỤ

*11-12-2015- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ưowng và phòng Tài chính – kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*18-01-2016- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

(Đăng từ Công báo số 145 + 146 đến số 147 + 148)

145 + 146 01-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*18-01-2016- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

(Đăng từ Công báo số 145 + 146 đến số 147 + 148)

BỘ NGOẠI GIAO

*29-01-2015- Thông báo số 62/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xia về hàng không dân dụng”.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH hợp nhất Luật giao thông đường thủy nội địa.

 

147 + 148 01-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*15-12-2015- Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH hợp nhất Luật đường sắt.

149 + 150 02-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NỘI VỤ

*13-01-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

PHẦN VĂN BẢN KHAC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH hợp nhất Luật giáo dục.

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật bảo hiểm y tế.

151 + 152 02-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*31-12-2015- Thông tư số 214/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật giáo dục đại học.

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH hợp nhất Luật giáp dục nghề nghiệp.

153+154 02-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*31-12-2015- Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy hải sản khai thác.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*19-01-2016- Quyết định số 117/QĐ-TTg về việc giải thể 03 Trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại.

*19-01-2016- Quyết định số 117/QĐ-TTg phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ thông tin và truyền thông.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH hợp nhất Luật kiểm toán độc lập.

153 + 154 03-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*31-12-2015- Thông tư số 216/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

*29-12-2015- Thông báo số 63/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về việc thành viên giai đình của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện tại các tổ chức quốc tế làm việc có thu nhập.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*31-12-2015- Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật lao động.

   
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ TƯ PHÁP

*06-01-2016- Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHRU TỊCH NƯỚC

*19-01-2016- Quyết định số 189/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*12-01-2016- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô HN.

*12-02-2016- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*18-01-2016- Quyết định số 227/QĐ-BVHTTDL về việc đính chính Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoám thể thao và du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định và cấp phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/07/2008.

*30-12-2015- Văn bản hợp nhất số 5349/VBHN-BVHTTDL hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

159 + 160 04-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*31-12-2015- Thông tư số 219/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*19-01-2016- Quyết định số 190/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*19-01-2016- Quyết định số 191/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*21-01-2016- Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020.

BỘ GIAO THỒNG VẬN TẢI

*18-01-2016- Quyết định số 149/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và Thông tư số 44/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vạn tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

161 + 162 04-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP

*29-12-2015- Thông tư số 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*15-01-2016- Quyết định số 131/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2015.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*21-01-2016- Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

163 + 164 05-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ – BỘ NỘI VỤ

*29-12-2015- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*30-12-2015- Thông tư số 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương.

BỘ XÂY DỰNG

*29-12-2015- Thông tư số 09/2015/TT-BXD hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT

*21-01-2016- Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

165 + 166 06-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*19-01-2016- Quyết định sô 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*30-12-2015- Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

*31-12-2015- Thông tư số 18/2015/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện tập luyện và thi đấu môn Ôtô thể thao địa hình.

BỘ XÂY DỰNG

*31-12-2015- Thông tư số 10/2015/TT-BXD quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

*30-12-2015- Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

167 + 168 07-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*18-01-2016- Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

CHÍNH PHỦ

*25-01-2016- Nghị đinh số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tieeys Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

*25-01-2016- Nghị định số 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chwucs thành viên Uỷ ban nhân dân.

BỘ TÀI CHÍNH

*31-12-2015- Thông tư số 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản ký thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*25-01-2016- Quyết định số 162/QĐ-TTg phê duyệt Phương án “Sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về nước”.

*25-01-2016- Quyết định số 163/QĐ-TTg phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2016-2025.

169 +170 08-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH

*08-01-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53.

*14-01-2016- Thông tư số 06/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

*20-01-2016- Thông tư số 12/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2915/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*21-12-2015- Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

*21-12-2015- Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

*21-12-2015- Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

*21-12-2015- Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

*31-12-2015- Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

*31-12-2015- Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

*13-01-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*22-01-2016- Quyết định số 220/QĐ-CTN về  việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-01-2016- Quyết định số 221/QĐ-CTN về  việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

171 + 172 09-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*28-01-2016- Nghị định số 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường I chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG – BỘ NỘI VỤ

*08-12-2015- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNM,T-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.

BỘ CÔNG AN

*01-01-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

BỘ TÀI CHÍNH

*20-01-2016- Thông tư số 13/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

*21-01-2016- Thông tư số 16/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*25-01-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số quy định cảu Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.

BỘ TƯ PHÁP

*28-12-2015- Thông tư số 01/2016/TT-BTP quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháo cấp huyện đối với hò sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

BỘ Y TẾ

*30-11-2015- Thông tư số 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế.

*12-01-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BYT bổ sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*22-01-2016- Quyết định số 222/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-01-2016- Quyết định số 223/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*22-01-2016- Quyết định số 224/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

173 + 174 10-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – BỘ NỘI VỤ

*08-12-2015- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường.

*08-12-2015- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn.

*08-12-2015- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn.

*08-12-2015- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường.

*08-12-2015- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*28-01-2016- Quyết định số 178/2016/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

*28-01-2016- Quyết định số 188/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

*01-02-2016- Quyết định số 202/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận.

*02-02-2016- Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

175 + 176 11-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*28-01-2016- Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

BỘ Y TẾ- BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

*31-12-2015- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*24-12-2015- Thông tư số 56/2015/TT-TTLT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

*21-01-2016- Thông tư số 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức cá Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ NỘI VỤ

*25-01-2016- Quyết định số 64/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2015.

177 + 178 12-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*31-12-2015- Thông tư số 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

*29-01-2016- Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

179 + 180 14-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

*01-02-2016- Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

*03-02-2016- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành mooetj số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH

*31-12-2015- Thông tư số 215/2015/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng.

*19-01-2016- Thông tư số 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

BỘ TƯ PHÁP

*28-01-2016- Quyết định số 134/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015.

181 + 182 15-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*11-12-2015- Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa – nghệ thuật.

BỘ NỘI VỤ

*01-01-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

BỘ TÀI CHÍNH

*18-02-2016- Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

*21-01-2016- Thông tư số 18/2016/BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*03-02-2016- Quyết định số 208/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

183 + 184 16-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*04-02-2016- Quyết định số 04/2016/QĐ-TTg về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*31-12-2015- Thông tư số 87/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

*31-12-2015- Thông tư số 88/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

*31-12-2015- Thông tư số 90/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHÍNH PHỦ

*04-02-2016- Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

185 + 186 17-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*22-01-2016- Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13 dự kiến số lượng, cơ cấu. thành phần đại biểu Quốc Hội khóa XIV.

BỘ QUỐC PHÒNG

*26-01-2016- Thông tư số 07/2016/TT-BQP quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

BỘ TƯ PHÁP

*01-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

187 + 188 19-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP

*01-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

(Đăng tư Công báo số 187 + 188 đến số 193 + 194)

189 + 190 19-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP

*01-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

(Đăng tư Công báo số 187 + 188 đến số 193 + 194)

191 + 192 19-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP

*01-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

(Đăng tư Công báo số 187 + 188 đến số 193 + 194)

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*04-02-2016- Quyết định số 225/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

*04-02-2016- Quyết định số 226/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*05-02-2016- Thông báo số 33/TB-VPCP ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc điều chỉnh phân công công tác của thành viên Chính phủ.

193 + 194 19-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*28-02-2016- Thông tư số 50/2015/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*01-02-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện.

*01-02-2016- Thông tư số 03/2016/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*05-02-2016- Quyết định số 235/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

*05-02-2016- Quyết định số 243/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự.

BỘ NGOẠI GIAO

*05-02-2016- Thông báo số 06/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công ước của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (Ubited Nations Convention on Contracts for the International Sale ò Goods)”.

*05-02-2016- Thông báo số 07/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Inddonexia”.

195 + 196 23-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*31-12-2015- Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*04-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ.

BỘ QUỐC PHÒNG

*04-01-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BQP quy định về tính tuổi nghề cơ yếu.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*15-02-2016- Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

*15-02-2016- Công điện số 252/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

ỦY BAN DÂN TỘC

*04-02-2016- Quyết định số 58/QĐ-UBDT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban dân tộc năm 2015.

197 + 198 25-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

*31-12-2015- Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*15-02-2016- Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

BỘ TÀI CHÍNH

*06-01-2016- Thông tư số 02/2016/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thei Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

*01-02-2016- Thông tư số 19/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*31-12-2015- Thông tư số 43/2015/TT-NHNN quy định về tuổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

*29-01-2016- Quyết định số 270/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-01-2016- Quyết định số 271/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-01-2016- Quyết định số 272/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-01-2016- Quyết định số 273/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

*29-01-2016- Quyết định số 274/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

*28-01-2016- Quyết định số 112/QĐ-NHNN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2015.

199 + 200 27-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – BỘ TÀI CHÍNH

*25-12-2015- Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BTTTT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 21/7/2015 hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*30-12-2015- Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế”.

BỘ TÀI CHÍNH

*20-01-2016- Thông tư số 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế.

*20-01-2016- Thông tư số 15/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

*03-02-2016- Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

*03-02-2016- Thông tư số 03/2016/TT-TANDTC ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*16-02-2016- Quyết định số 247/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016-2020.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*05-02-2016- Quyết định số 203/QĐ-BTTTT ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015.

201 + 202 28-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*05-02-2016- Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg về việc quản lý, sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ tài chính giai đoạn 2016-2020.

BỘ TÀI CHÍNH

*13-01-2016- Thông tư số 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuê nhập khẩu ưu đãi.

*19-01-2016- Thông tư số 11/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2016/TT-BTC ngày 05/05/2015 của Chính Phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*17-02-2016- Quyết định số 251/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020”.

*19-02-2016- Quyết định số 258/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

203 + 204 29-02-2016
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

   
MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

 
Chia sẻ

Gửi bình luận