Học tập Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

0

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Liên đoàn Vật Lý Địa chất đã mời Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, Báo cáo viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến truyền đạt cho các đảng viên trong toàn Liên đoàn những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

20161230_083219 20161230_083249 20161230_102744

Chia sẻ

Gửi bình luận