Hồ sơ hoạt động khoáng sản: Thăm dò đá granit ốp lát khu vực Suối Luồng, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

0

Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Thăm dò đá granit ốp lát khu vực Suối Luồng, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Diện tích đề nghị thăm dò: 22,0 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sao Biển;

Khu vực đề nghị thăm dò thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012; đồng thời, thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung tại Công văn số 1771/TTg-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2015.

Thăm dò đá granit làm ốp lát khu vực xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Diện tích đề nghị thăm dò: 10,2 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sao Biển;

Khu vực đề nghị thăm dò thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012; đồng thời, thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung tại Công văn số 1771/TTg-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2015.

Văn phòng Tổng cục.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và trả kết quả./.

Chia sẻ

Gửi bình luận