Đoàn Địa vật lý mặt đất

0

ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ MẶT ĐẤT

Ông Nông Quốc Khánh

Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý Mặt đất

(2011- đến nay)

Ông Lê Hồng Sơn

Phó đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý Mặt đất (2011 – đến nay)

Cán bộ công nhân viên Đoàn Địa vật lý Mặt đất

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Đoàn Địa vật lý Mặt đất tiền thân là Xí nghiệp Địa vật lý Mặt đất được thành lập theo Quyết định số 30/CĐC.QĐ ngày 16/03/1991 của Cục Địa chất Việt Nam trên cơ sở Đoàn 84 (thành lập năm 1987). Năm 2014 sáp nhập với Đoàn Địa vật lý Khu vực theo Quyết định số 454/QĐ-VLĐC ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất.

(Ghi chú: Đoàn Địa vật lý Khu vực tiền thân là Đoàn Địa vật lý 79 (thành lập năm 1979). Đổi tên thành Đoàn Địa vật lý Khu vực theo Quyết định số 54/QĐ-ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản).

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Ông: Nguyễn Văn Trạc – Đoàn trưởng Đoàn Vật lý 79 (1979-1986)

Ông: Điều Văn Vân – Đoàn trưởng Đoàn Vật lý 79 (1986-1988)

Ông: Lê Thanh Hải – Đoàn trưởng Đoàn Vật lý 79 (1988-2009)

Ông: Lại Mạnh Giàu – Đoàn trưởng Đoàn Vật lý 79 (2009)

Ông: Phan Minh Tuấn – Đoàn trưởng Đoàn Vật lý Khu vực (Đoàn ĐVL 79 cũ) (2010-2014)

Ông: Phan Đình Long – Đoàn trưởng Đoàn 84 (1987-1990)

Ông: Quách Kim Chữ – Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý Mặt đất (1991-1993)

Ông: Nguyễn Trần Tân – Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý Mặt đất (1993-1995)

Ông: Ngô Văn Minh – Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý Mặt đất (1996-2008)

Ông: Tô Văn Hòa – Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý Mặt đất (2009-2011)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 1. Vị trí và chức năng

Đoàn Địa vật lý Mặt đất là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Vật lý Địa chất, có chức năng tổ chức thực hiện công tác điều tra địa vật lý mặt đất phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản. Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, phát hiện mỏ và thăm dò khoáng sản.

Đoàn Địa vật lý Mặt đất hạch toán phụ thuộc Liên đoàn, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.Trụ sở tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn
 2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tra địa vật lý mặt đất phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản và nghiên cứu các chuyên đề về địa chất khoáng sản; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công công tác địa vật lý trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền; tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.
 3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về lĩnh vực địa chất, khoáng sản, bao gồm: điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, điều tra địa vật lý, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn và sản xuất dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Liên đoàn.
 4. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.
 5. Quản lý tổ chức, cán bộ và thực hiện chế độ chính sách theo quy định và phân cấp của Tổng cục, Liên đoàn và theo quy định của Nhà nước.
 6. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật.
 7. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.
 9. Cơ cấu tổ chức của Đoàn

Tổng số CBVC Đoàn Địa vật lý Mặt đất hiện nay là: 18 người, trong đó 13 nam; 05 nữ.

Thạc sĩ: 02;  Kỹ sư:09;  Cử nhân: 01;  Trung cấp: 04;  Công nhân: 02

Cơ cấu tổ chức gồm:

Lãnh đạo: 01 đoàn trưởng, 01 Phó đoàn trưởng

Phòng nghiệp vụ: thực hiện các công việc liên quan đến kinh tế tài chính, tổ chức, hành chính của đơn vị.

Các tổ, đội sản xuất: Hàng năm tùy thuộc vào các nhiệm vụ được giao, từ đó thành lập các tổ, đội thi công các nhiệm vụ như: đề án, dự án; đề tài hoặc các hợp đồng sản xuất dịch vụ. Cơ chế hoạt động của tổ đội là khoán theo nhiệm vụ hoặc theo công việc.

Tóm tắt những thành quả đạt được

Nhiệm vụ chính của đoàn là thực hiện các đề án, dự án trên đất liền bao gồm:

– Từ năm 1985 đến nay, đã thi công các đề án Kiểm tra chi tiết nhiều cụm dị thường địa vật lý máy bay, làm sáng tỏ bản chất địa chất, khoáng sản của chúng; phát hiện, xác định nhiều cụm dị thường liên quan khoáng sản để điều tra, đánh giá, phát hiện mỏ mới của nhiều loại khoáng sản (kim loại màu, quý hiếm, phóng xạ, khoáng chất công nghiệp). Đó là: fluorit Xuân Lãnh (Phú Yên); vàng (Sơn Hoà, Xã Lát, Xuân Sơn, Trà Bu, Sơ Tang, Tây Huế…), magnesit Kong Queng (Gia Lai), sắt và đồng-niken ở Thất Khê (Cao Bằng), sắt và chì-kẽm ở Chợ Đồn (Bắc Kạn), Thượng Giáp (Tuyên Quang), đồng niken Phan Thanh (Cao Bằng) và hàng loạt các mỏ sa khoáng ilmenit ven biển; vàng ở Khe Máng, Khe Nang (Hà Tĩnh), A Ngo (Tây Huế), Trà Đốc (Quảng Nam), Tiên Cẩm (Quảng Ngãi)….

– Đo vẽ trọng lực: công tác đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/100.000 theo đề án bay đo từ phổ gamma; các đề án chuyên đề như Hòa Bình – Cẩm Thủy; thăm dò trọng lực than Cẩm Phả; đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/500.000 toàn quốc; …

– Thi công các đề án điều tra địa chất khoáng sản:

Đề án: Đánh giá triển vọng magnesit vùng Kon Queng, huyện Kon Chro, Tây Kon Queng, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai.

Dự án: Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng magnesit, dolomit và wolastonit vùng Tây Sơ Ró, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai.

Đề án: Kiểm tra, kiểm tra chi tiết dải dị thường từ hàng không vùng Thượng Giáp tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, …

 • Thi công các đề án địa chất thủy văn: tìm kiếm, đánh giá nước ngầm các tỉnh biên giới, miền núi khó khăn như: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn ….

– Thi công các đề án địa chất công trình và tai biến địa chất: Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ thảm họa trượt lở đất đá các cùng miền núi Việt Nam.

– Thi công các đề án Chính phủ: điều tra, đánh giá tổng thể Bauxit – Laterit vùng Tây Nguyên, thăm dò cát đỏ – Bình Thuận…..

– Sản xuất dịch vụ địa chất các lĩnh vực trên các lĩnh vực:

+ Thi công dịch vụ về địa chất khoáng sản: thăm dò quặng sắt ở Tham La; thăm dò muối mỏ kali – CHDCND Lào; thăm dò mỏ sắt – Campuchia; thăm dò mỏ vàng Bồng Miêu, Phước Sơn – Quảng Nam…….

+ Thi công dịch vụ về đo địa vật lý và khoan thăm dò nước cho nhiều địa phương và cơ quan trên toàn quốc: đo địa vật lý và khoan địa chất thủy văn thăm dò nước ở Cao Bằng; Lạc Thịnh – Hòa Bình; Bỉm Sơn – Thanh Hóa…..

+ Ứng dụng các phương pháp địa vật lý khảo sát nền móng các công trình phục vụ xây dựng các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, điện nguyên tử, các nhà máy xi măng, bãi lăn, bãi đỗ máy bay, hầm ngầm qua núi… ở trong và ngoài nước

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ MẶT ĐẤT

   
Ảnh: Liên đoàn trưởng kiểm tra thực địa công tác đo trọng lực đề án “Bay đo từ phổ gamma và đo vẽ trọng lực vùng nam Pleiku” năm 2012
   
   
Ảnh: Đoàn kiểm tra thực địa thi công đề án ” Bauxit, laterit Tây Nguyên” năm 2012
   
   
Ảnh: Thi công đề án thăm dò quặng sắt ở Tham La – CHDCND Lào
   
   
Ảnh: Thi công đề án điều tra trượt lở tỉnh Điện Biên và Sơn La
   
   
Ảnh: Đoàn kiểm tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kiểm tra thực địa

Thi công đề án “Điều tra đánh giá tổng thể quặng magnesit, wolastonit tây Sro – Gia Lai”

   
Ảnh: Phó tổng cục trưởng và Liên đoàn trưởng cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật kiểm tra thực địa Thi công dự án nước tỉnh Cao Bằng năm 2005
   
Ảnh: Đo địa chấn khảo sát thủy điện ở CHDCND Lào
   
Ảnh: Đo địa vật lý khảo sát mỏ Sắt ở Campuchia
 
Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ Đoàn Địa vật lý Mặt đất

 

Chia sẻ

Gửi bình luận